Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Hana Soukupová, Anglické knížky pro děti se sídlem Klapálkova 2240/5, 149 00 Česká republika, IČ: 759 803 47 (dále jen Prodávající) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), sjednané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.anglickeknizkyprodeti.cz nebo prostřednictvím jeho provozu.
 2. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu na internetové adrese www.anglickeknizkyprodeti.cz a www.englishbooksforchildren.com (dále jen „Internetový obchod“).
 3. Veškeré právní vztahy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu nebo prostřednictvím jeho provozu, není-li výslovně ujednáno jinak, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 4. Kupující spotřebitel“ – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Kupující nikoli spotřebitel“ – kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:
 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, jakou má Kupující spotřebitel sjednanou u svého poskytovatele;
 3. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění (zboží či služeb) Kupujícím, vyjma případů, kdy je výslovně uvedeno jinak (např. v případě doručení a placení zboží dobírkou);
 4. Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
 5. Ceny zboží a služeb jsou na stránkách Internetového obchodu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, avšak náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny Kupujícím;
 6. Kupující, který je spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li uvedeno jinak v bodě 11 , níže), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:
  – kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  – smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
  přičemž takové odstoupení musí zaslat na adresu Opálová 1444, Kamenice, 251 68, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.
 7. V případě, že Kupující dle předchozího bodu odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu v souvislosti s tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal;
 8. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. V případě, že je vrácené zboží byť i částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím své právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu a její finanční vyjádření Kupujícímu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrátí kupní cenu sníženou o jím započtený nárok na náhradu škody.
 10. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 11. Kupující, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy:
  – o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 12. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
  – mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení;
  – dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění);
 1. Označení služeb a zboží, jejich cenu, způsob platby a dodání a náklady na dodání jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží;
 1. Údaje o Prodávajícím, údaje o právech vznikajících z vadného plnění a ze záruky, údaje o době trvání závazku a podmínky jeho skončení jsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách;
 1. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží;
 1. Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována;
 1. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Objednávka a její zpracování; vznik smlouvy

 1. Správným vyplněním a odesláním objednávky a zatržením souhlasu s těmito OP prostřednictvím Internetového obchodu Kupující spotřebitel akceptuje nabídku Prodávajícího a vzniká Kupní smlouva. O přijetí objednávky do systému, pokud bude správně zadána e-mailová adresa, bude Kupující informován potvrzovacím emailem. Přílohou tohoto potvrzení bude odkaz na aktuální znění OP včetně Reklamačních podmínek Prodávajícího.
 2. Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, měl by se Kupující obrátit na Prodávajícího buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu, neboť jeho e-mailová adresa byla nejspíš v objednávce špatně zadána a je potřeba zboží znovu objednat.
 3. Vyplněním a odesláním objednávky a zatržením souhlasu s těmito OP prostřednictvím Internetového obchodu Kupující, který není spotřebitel, zasílá Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídku). Samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení výslovného přijetí takového návrhu (nabídky) Prodávajícím Kupujícímu.
 4. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran, základě zákonných důvodů či v souladu s těmito OP.
 5. V případě nejasností v objednávce má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit. O tomto odstoupení, včetně jeho důvodů, podá Prodávající Kupujícímu zprávu prostřednictvím jím sdělených údajů (bez ohledu na jejich správnost).

 

Kupní cena

 1. Kupní cena je smluvní a její výše je Prodávajícím zveřejněna na stránkách Internetového obchodu. Kupní cena je uváděna včetně DPH a rovněž včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady ceny Kupujícím.
 2. Odesláním objednávky spolu s potvrzení seznámením se s těmito obchodními podmínkami Kupující vyjadřuje souhlas s výší kupní ceny, která se po uzavření smlouvy stane její součástí.
 3. V případě, že již došlo k uzavření smlouvy a tato nebyla dosud splněna oběma smluvními stranami, je v případě, že dojde z důvodů nikoli na straně Prodávajícího k navýšení kupní ceny zboží Prodávající povinen o tomto Kupujícího informovat. V případě, že Kupující navýšení kupní ceny neakceptuje, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodů.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případě, že se výrazným způsobem se změnila výše kupní ceny u výrobce/subdodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a kupující změnu ceny neakceptuje a od smlouvy neodstoupil ve lhůtě 14 dní ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP.
 5. V případě, že nastala situace podle tohoto odstavce OP, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet či jinou jím zvolenou formou, nezatěžuje-li příliš Prodávajícího, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.
 6. Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka připíše na účet).

 

Způsoby a podmínky platby kupní ceny

 1. Kupující má na výběr z následujících druhů plateb, za podmínek níže uvedených:
 2. Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní/poštovní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 3. Převod na účet – při platbě převodem na účet bude Kupující informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky (viz čl. 3 těchto OP) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro provedení převodu částky kupní ceny na účet Prodávajícího. Po připsání částky na účet Prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 4. V hotovosti – probíhá na místě provozovny Prodávajícího při osobním převzetí zboží na adrese Ringhofferovo náměstí 550, Kamenice, 251 68 Česká republika.
 5. Platební kartou – podmínky platby platební kartou jsou Kupujícímu sděleny prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží. Pokud Kupujícímu po objednání nepřijde potvrzovací e-mail do 30min (většinou přijde okamžitě), nejspíš byl v objednávce špatně zadán e-mail a je potřeba zboží objednat znovu (případné zjevně duplicitní objednávky budou Prodávajícím ignorovány).

 

Podmínky dodání zboží

 1. Termín dodání zboží je závislý na jeho druhu. U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky tentýž nebo následující pracovní den. Dodací lhůty u zboží na objednávku jsou 10 až 20 dnů (ve výjimečných případech 30 dnů). Přesný termín dodání bude Kupujícímu upřesněn telefonicky nebo písemnou formou na jeho dotaz.
 2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího.
 3. Má-li Prodávající podle objednávky Kupujícího věc Kupujícímu odeslat, považuje se za splnění smlouvy vůči Kupujícímu spotřebiteli okamžik, kdy je mu zboží předáno dopravcem. V případě Kupujícího, který není spotřebitelem, považuje se za splnění smlouvy okamžik, kdy je zboží předáno Prodávajícím dopravci.
 4. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající.
 5. Dopravu zboží Prodávající zajišťuje po celé České republice prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Náklady na doručení zboží jsou stanoveny podle objednávky a zvoleného způsobu doručení a platby. Konkrétní způsob dodání si zvolí Kupující při tvorbě své objednávky prostřednictvím Internetového obchodu.
 6. Informace o službách dopravce (pouze informativní charakter):
  Dodání od spediční firmy GEIS je dle jejich platných obchodních podmínek zpravidla do druhého dne mezi 8:00 – 18:00 hodinou od odeslání zboží Prodávajícím.  Dodání od spediční firmy Zásilkovna je dle jejich platných obchodních podmínek zpravidla do třetího dne mezi 8:00 – 18:00 hodinou od odeslání zboží Prodávajícím;
 7. V případě, že Kupujícím objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet dodací termín sdělený Kupujícímu, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě je Kupující do 24 hodin od doručení informačního e-mailu oprávněn odstoupit od smlouvy (buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu – při uvedení jména, emailové adresy a popisu zboží, ohledně něhož Kupující od smlouvy odstupuje).
 8. Pokud se termín dodání zboží neodchyluje o více než 15 dní a Kupující od smlouvy neodstoupil v souladu s předchozím odstavcem těchto OP, je kupní smlouva uzavřena s novým termínem dodání.
 9. Pokud není zboží skladem, termín dodání je delší o 15 dní a s novým termínem dodání jste nevyslovili výslovný souhlas, pak se kupní smlouva od počátku ruší a je nutné zaslat novou objednávku.
 10. Cena dopravy je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Odesláním objednávky spolu s potvrzení seznámením se s těmito obchodními podmínkami Kupující vyjadřuje souhlas s výší ceny dopravy, která se po uzavření smlouvy stane její součástí.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:
 2. Je Kupující, který je spotřebitelem, oprávněn bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li uvedeno jinak v bodě 7, níže), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:
  – kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  – smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
  přičemž takové odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího uvedenou výše, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek;
 1. V případě, že Kupující dle předchozího bodu odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu v souvislosti s tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal;
 1. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 1. V případě, že je vrácené zboží byť i částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím své právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu a její finanční vyjádření Kupujícímu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrátí kupní cenu sníženou o jím započtený nárok na náhradu škody;
 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dojde z důvodů nikoli na straně Prodávajícího k navýšení kupní ceny ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP, nebo v případě navýšení doby dodání zboží ve smyslu čl. 6 těchto OP.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy:
  – o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně přizpůsobeným potiskem);
  – o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  – o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. nevratným nalepením či nažehlením);
  vyjma případů, kdy dojde z důvodů nikoli na straně Prodávajícího k navýšení kupní ceny ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP, nebo v případě navýšení doby dodání zboží ve smyslu čl. 6 těchto OP a ze strany Prodávajícího nebylo dosud plněno.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případě navýšení kupní ceny když kupující změnu ceny neakceptoval a od smlouvy neodstoupil ve lhůtě 14 dní ve smyslu odstavce 4.3 těchto OP. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nedodává a nemá jej na skladě.
 4. V případě, že jakákoli situace podle tohoto odstavce OP nastala, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet či jinou jím zvolenou formou, nezatěžuje-li příliš Prodávajícího, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

 

Záruka a reklamace

 1. Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky. 

 

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré osobní údaje Kupujícího, které byly získány v souvislosti se smlouvou, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v tomto odkazu.